Baix Penedès

Cèdula d’Habitabilitat al Baix Penedès

Aquí trobarà tota la informació relacionada amb les cèdules d’habitabilitat a la comarca del Baix Penedès.

  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat des de 90€ + 45€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Certificat d’Eficiència Energètica des de 100€ + 45€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat + Certificat d’Eficiència Energètica des de 180€ + 45€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).

Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, Bisbal del Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Santa Oliva, Vendrell,

———————————————————————–

 

Albinyana
Empadronament a Albinyana

Per empadronar al municipi d’Albinyana cal que porteu l’escriptura de la casa conforme és de la seva propietat o l’últim rebut de contribució.

 

Hen d’anar a l’ajuntament tots els que us volgueu empadronar amb els DNI, llibre de família o targeta de residència per signar la documentació.

 

Ajuntament de Albinyana
Plaça Major 1
43.716
Tel: 977.687.818


Horari:
Dilluns a divendres de 8:30 a 2 o de 16 a 19:30 (divendres tarda tancat)

Dissabte de 9 a 1
l’Arboç
Empadronament a l’Arboç

Els requisits que demanen per empadronar-se són: el DNI i les escriptures o contracte de lloguer.
A més tots els majors d’edat han de venir a fer el tràmit per signar la sol·licitud.

Ajuntament de l’Arboç
c/ Major, 26
43720 – L´Arboç
Tel: 977 67 00 83  Fax: 977 67 02 57

Horari: De 8.15h a 14.15h i dijous de 16h a 18.30h.
Banyeres del Penedès

Empadronament a Banyeres del Penedès

Per empadronar-se amb la escriptura és suficient.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
Plaça de l’Ajuntament, 6
43711 Banyeres del Penedès (Tarragona)
Tel: 977 67 13 50 – Fax: 977 67 12 28

Horari: De 9 a 14 h i els dijous a la tarda de 17 a 19:30 h

 

Bellvei
Empadronament a Bellvei

La documentació necessària per empadronar-se és la següent:

– DNI original.

– Escriptura si és l’habitatge de propietat.

– Contracte de lloguer, si l’habitatge és de lloguer.

– En el cas d’estrangers de la CE, targeta d’inscripció al registre de estrangers i passaport.

– En el cas d’estrangers que no són de la CE, passaport o NIE.

– Menors d’edat: si no tenen DNI, llibre de família.

Ajuntament de Bellvei
Pl. de l’Esglesia, 1
Bellvei
Tel. 977 16 81 85   Fax. 977 16 81 15

 

Bisbal del Penedès
Empadronament a Bisbal del Penedès

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Bisbal del Penedès,  per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Bisbal del Penedès
Carrer Major, 21
43717 la Bisbal del Penedès
Tel: 977688438

 

Bonastre

Empadronament a Bonastre

Per empadronar-se, ha de demostrar la titularitat de l’immoble a empadronar-se o bé un contracte d’arrendament de l’immoble. Ha de portar el DNI, omplir el full de petició d’empadronament i manifestar on residia abans.

Ajuntament de Bonastre
Plaça Major, 1
43884 Bonastre
Baix Penedès (Tarragona)
Tel: 977 65 70 19 Fax: 977 65 70 19

 

 

Calafell
Empadronament a Calafell

Per empadronar-se a Calafell li farà falta:

Si es sol·licita en nom propi:

–        DNI (original i fotocòpia)

–        Targeta de residència (original i fotocòpia)

–        Passaport (original i fotocòpia)

Si es sol·licita en representació d’un altre interessat:

–        Document acreditatiu d’identitat de la persona interessada (original i fotocòpia).

–        Autorització degudament emplenada.

Ajuntament de Calafell
Plaça de Catalunya 1,
43820 Calafell
Tel: 977 699 009  Fax: 977 699 155

 

Cunit
Empadronament a Cunit

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Cunit,  per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Cunit
Major, 12
43881  – Cunit
Tel: 977 674 080

 

Llorenç del Penedès
Empadronament a Llorenç del Penedès

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Llorenç del Penedès,  per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Llorenç del Penedès
Plaça de la Vila, 1
43712  –  Llorenç del Penedès
Tel: 977 67 71 06

 

Masllorenç
Empadronament a Masllorenç

Per empadronar-se no es necessita la cèdula d’habitabilitat.

Tan sols ha d’aportar el document justificatiu de la propietat o del lloguer de l’immoble on s’ha d’empadronar i el DNI.

En cas que es vulguin donar d’alta en aquest immoble altres residents que no siguin el titular o el llogater del mateix, caldrà presentar algun justificant de pertànyer a la mateixa unitat familiar o una autorització de la propietat.

Ajuntament de Masllorenç
c/ Major,28
43718 Masllorenç
Baix Penedès (Tarragona)
Tel: 977 62 85 15 Fax: 977 62 85 45

 

el Montmell
Empadronament a el Montmell

Per tal d’empadonar-se cal: document d’identitat i títol de propietat o contracte de lloguer.

Ajuntament de el Montmell
Major, 22
43.718  el Montmell
Tel: 977.68.84.29

Horari : 9 a 13,30h.

 

Santa Oliva
Empadronament a Santa Oliva

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Santa Oliva, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Santa Oliva
Josep Jané, 19 – 21
43.710 Santa Oliva
Tel: 977.679.663

 

Vendrell
Empadronament a el Vendrell

1. Original i còpia de la documentació d’identitat de les persones majors d’edat, que canvien de domicili, segons sigui el cas:
– Persones espanyoles: DNI, passaport o permís de conduir (el permís de conduir únicament serveix per a la identificació de la persona però no per empadronar, doncs manquen dades com per exemple la nacionalitat).
– Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d’identitat del país d’origen.
– Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.
Documentació identitat relativa a la inscripció de menors, segon sigui el cas:
– Espanyols majors de 14 anys: DNI, passaport.
– Espanyols menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i si en tenen DNI o passaport.
– Estrangers: targeta de residència, passaport o document d’identitat del país d’origen (si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). Si a la documentació no surten totes les dades dels pares, caldrà el Llibre de família (si en disposen al seu país) o la inscripció de naixement.
Quan aquests documents estiguin redactats en un idioma estranger, se n’haurà d’adjuntar la traducció oficial.
2. Original i còpia del Llibre de família, acta de matrimoni o acta de naixement (segons el cas). Quan aquests documents estiguin redactats en un idioma estranger, se n’haurà d’adjuntar la traducció oficial.
3. Habitatge de propietat.
– Original i còpia de l’escriptura de propietat, quan al rebut de l’IBI no hi consti el nom de l’últim titular.
– En cas d’haver-hi usdefruit caldrà, a més, l’autorització de l’usufructuari i la fotocòpia del seu document d’identificació:
– Autorització del propietari i fotocòpia del seu document d’identitat quan no s’empadroni ell mateix ni tampoc hi hagi contracte de lloguer.

– Si és un establiment col·lectiu, l’autorització i la fotocòpia del document d’identitat de la persona responsable que n’exerceix la direcció, degudament signada i segellada amb el nom, l’adreça i el NIF de l’entitat.
4. Habitatge de lloguer.
– Original i còpia del contracte de lloguer.
– Autorització del propietari i fotocòpia del seu document d’identitat, quan la persona que s’ha d’empadronar no figura al contracte ni pot justificar un vincle familiar fins a segon grau amb el titular del contracte. El parentiu per afinitat necessita aquesta autorització.
5. En cas que al domicili ja hi consti una persona empadronada, farà falta l’autorització d’aquesta i la fotocòpia del seu document d’identitat.
6. Menors d’edat no emancipats.
6.1 Quan al domicili hi constin inscrits els dos progenitors o tutors legals, caldrà que, presencialment, un d’ells formalitzi el tràmit d’alta del menor.
6.2 Quan al domicili només hi consti empadronat un sol progenitor o tutor legal, caldrà que tots dos signin el document d’alta del menor presencialment.
Si això no és possible, caldrà aportar document segons el cas:
– Autorització del pare, la mare o els tutors legals.
– Guàrdia i custòdia que atorga el jutge amb motiu de la separació dels cònjuges. (original i còpia de la sentència).
– Declaració responsable del pare o la mare o el tutor legal.
– Els menors a partir dels 14 anys s’han de presentar amb el document d’identitat.
– Els menors estrangers de la Unió Europea i països amb concert, a partir dels 16 anys poden emplenar el document de la declaració formal sobre la intenció de vot.
En cas de menors nascuts al territori espanyol i amb pares estrangers, el Registre Civil dóna als pares un llibre de família. El primer any el menor estarà exempt de presentar el passaport o permís de residència. A partir del naixement tindran dos anys per demanar la nacionalitat espanyola o tramitar la documentació, en funció de la seva nacionalitat.
7. Segons el cas, el personal de l’Oficina d’Empadronament Municipal sol·licitarà la documentació addicional que cregui convenient.

Ajuntament de el Vendrell
Plaça Vella, 1
43.700  el Vendrell
Tel: 977.166.400