Selva

Cèdula d’Habitabilitat a la Selva

Aquí trobarà tota la informació relacionada amb les cèdules d’habitabilitat a la comarca de la Selva.

  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat des de 90€ + 15€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Certificat d’Eficiència Energètica des de 100€ + 15€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat + Certificat d’Eficiència Energètica des de 180€ + 15€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).

Amer, Anglès, Arbúcies, Blanes, Breda, Brunyola, Caldes de Malavella, Cellera de Ter, Fogars de la Selva, Hostalric, Lloret de Mar Massanes, Maçanet de la Selva, Osor, Riells i Viabrea Riudarenes, Riudellots de la Selva Sant Feliu de Buixalleu, Sant Hilari Sacalm Sant Julià del Llor i Bonmatí, Santa Coloma de Farners Sils, Susqueda Tossa de Mar Vidreres, Vilobí d’Onyar

———————————————————————–

Amer
Empadronament a Amer

Per tal d’empadronar-se cal:

1) Acreditar el domicili, si és propietari amb l’escriptura de propietat. En cas de ser llogater s’ha de aportar el contracte d’arrendaments.

2) Acreditar la identitat amb el DNI, NIE, ETC., en cas de no tenir-ne, cal aportar llibre de família on hi constin els menors.

Els majors d’edat que es vulguin empadronar cal que es personin a l’Ajuntament per tal de signar la corresponent sol·licitud d’alta al padró d’habitants.

Ajuntament de Amer
Plaça de la Vila, 30
17170 Amer
Tel: 972 431 112 Fax: 972 430 016

Horari: De 8 a 15 hores de dilluns a divendres.

 

Anglès
Empadronament a Anglès

Per tal d’empadronar-se hi ha prou amb la sol·licitud visada.

Ajuntament de Anglès
Plaça Vila, 1
17.160 Anglès
Tel: 972.420.058

 

Arbúcies
Empadronament a Arbúcies

La documentació que fa falta per empadronar-se és:
– DNI o NIE
– Contracte de lloguer o escriptura de propietat

Si el contracte de lloguer o l’escriptura no va a nom del que s’empadrona, cal que vingui el propietari i llogater per donar conformitat.

Ajuntament de Arbúcies
c/Major, 2
17401 Arbúcies
Tel: 972 86 00 01

Horari: De dilluns a divendres de les 9.30 a les 14.30 h. El dimecres i dijous es fa atenció telefònica de les 16.30 a les 19.00 h.

 

Blanes
Empadronament a Blanes

DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITA LA IDENTITAT DE LES PERSONES ( fotocòpia)

Aquests documents només seran vàlids si hi consta la signatura.

Espanyols majors de 14 anys: Document nacional d’identitat

Espanyols menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i DNI, si en tenen

Estrangers majors i menors d’edat de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: Targeta de residència, passaport o document d’identitat del país d’origen vigents i el certificat de registre de ciutadà de la Unió.

Estrangers majors i menors d’edat de la resta de països: Targeta de residència o passaport vigents

Estrangers menors d’edat: A més dels documents esmentats en els paràgrafs anteriors i si en el passaport no consten les dades dels pares cal aportar també llibre de família o certificat de naixement i la traducció a l’espanyol d’aquests documents.

 

DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITA L’OCUPACIÓ DE L’HABITATGE ( fotocòpia)

Cal aportar un dels documents següents el titular dels quals ha de ser una de les persones que es vol empadronar

Escriptura de propietat amb una antiguitat màxima d’un any.

Nota simple informativa actual del Registre de la Propietat (Registre de la Propietat de Blanes: C. Melilla,4.

Rebut actual d’una companyia subministradora de serveis (aigua, electricitat, gas, telèfon fix) on constin les dades del titular de l’habitatge i del domicili d’empadronament.

Contracte de lloguer vigent. Si el contracte és prorrogat cal aportar també un rebut actual del pagament del lloguer on constin les dades del titular del contracte de lloguer i del domicili d’empadronament.

Escriptura d’acceptació d’herència, amb una antiguitat màxima d’1 any des de la data de defunció

Sentència on es concedeix l’ús de l’habitatge a un dels cònjuges, acompanyada d’un dels documents mencionats abans, en cas de separació o divorci. Si cap de les persones que s’empadronen és titular d’algun dels documents esmentats cal presentar.

Autorització original d’un titular de l’habitatge (propietari o arrendatari) acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest i d’algun dels documents anteriorment indicats a nom del titular.

 

Si l’empadronament es fa en un habitatge on ja consten empadronades altres persones cal presentar:

– Autorització original d’una persona major d’edat que figuri empadronada a l’habitatge acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat.

 

Si l’empadronament es fa en un establiment col·lectiu:

– Autorització original de la persona responsable de l’establiment on consti el nom, el NIF i el segell de l’establiment

 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER L’EMPADRONAMENT DE MENORS (fotocòpia)

Per inscripcions en un domicili no compartit pels pares:

– Sentència de separació o divorci on consti l’anotació de la guarda i custòdia.

– Autorització conjunta dels pares del menor conforme estan d’acord amb la inscripció del menor acompanyada de les fotocòpies dels documents d’identitat, si no hi ha sentència sobre la guarda i custòdia.

– Documentació judicial de la tutela de menors.

 

AUTORITZACIONS (original)

Si les persones interessades no poden fer el tràmit personalment:

Autorització a favor d’una persona major d’edat acompanyada d’una fotocòpia dels documents d’identitat de les persones que autoritzen i de l’original i fotocòpia del document d’identitat de la persona autoritzada

 

OBSERVACIONS

L’ajuntament està facultat per requerir la presentació des originals dels documents aportats i per demanar altres documents addicionals i efectuar les comprovacions que cregui oportunes per confirmar la veracitat de les dades consignades pels veïns.

 

LLOC DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS

Passeig de Dintre, 29, planta baixa de l’Ajuntament, Oficina d’atenció ciutadana

 

Ajuntament de Blanes
Passeig de Dintre, 29
17300 Blanes – Girona
Tel: 972379300 extensió 728 Fax: 972350677

Horari: De dilluns a divendres de 8.00h a 15.00h

Breda
Empadronament a Breda

Per empadronar-se cal portar el DNI, i el contracte de lloguer o l’escriptura del domicili.

Ajuntament de Breda
Plaça de la Vila, 9
17400 Breda
Tel. 972 87 00 12 Ext. 5

Horari: De 9 a 14 h de dilluns a divendres.

 

Brunyola
Empadronament a Brunyola

En el cas que sigui requisit indispensable la cèdula per empadronar-se, seria suficient presentar el certificat d’habitabilitat visat o el resguard del tràmit al Departament d’Habitatge de la Generalitat

Ajuntament de Brunyola
Pl. Brunyola, 5
17441 Brunyola
Tel: 972 423 214 Fax: 972 423 214

Horari: DILLUNS I DIJOUS DE 16:00 A 20:00h DE LA TARDA
Caldes de Malavella
Empadronament a Caldes de Malavella

No caldria presentar la cèdula d’habilitat. Sí cal presentar DNI, llibre de família en cas de menors i caldrà l’autorització dels dos pares o tenir la guàrdia i custodia.

Caldrà presentar còpia de l’escriptura o rebut-factura de llum , gas o aigua si l’habitatge és de propietat.

Caldrà presentar contracte de lloguer, en cas de lloguer.

Caldrà presentar-se la persona que autoritzi a l’empadronament si no és cap dels dos casos anteriors.

Ajuntament de Caldes de Malavella
Pl. Ajuntament, 8
17455 Caldes de Malavella
Tel: 972 47 00 05 Fax: 972 47 05 25
Cellera de Ter
Empadronament a La Cellera de Ter

La documentació necessària és la següent:

– Nota simple del Registre de la Propietat amb menys de 3 mesos d’antiguitat o escriptures Propietat.

– Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del propietari i altres persones.

– Original i fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat.

 

Ajuntament de Cellera de Ter
Av.Montserrat, 20
17165 Cellera de Ter
Tel: 972 421 902 Fax: 972 421 401

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h. Dimarts i dijous de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda.
Fogars de la Selva
Empadronament a Fogars de la Selva

Amb el resguard del tràmit, ja en tenim prou. ( o bé amb la llicència de primera ocupació)

Ajuntament de Fogars de la Selva
Pl. Ajuntament, s/n
08495 Fogars de la Selva
Tel: 972 864 973 Fax: 972 865 284

Horari: De 9 a 15 de dilluns a divendres i divendres tarda de 17 a 20 hores.

 

Hostalric
Empadronament a Hostalric

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació d’Hostalric, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Hostalric
Adreça: C/Raval, 45
(CP 17450) – Hostalric
Tel: 972 864 011 Fax: 972 865 276

Horari: Dll – Dv.- 9 h a les 14.00 h / Dll tarda.- 15.00 h – 19.00 h

 

Lloret de Mar
Empadronament a Lloret de Mar

La cèdula d’habitabilitat no és necessària. El que si cal portar per empadronar-se és:

a) Si vostè viu en un domicili de la seva propietat:

– Fotocòpia de les escriptures al seu nom

– DNI original i en vigor

b) Si vostè viu de lloguer:

– Fotocòpia del contracte de lloguer vigent i al seu nom

– DNI original i en vigor

Ajuntament de Lloret de Mar
Plaça de la vila, 1
17310 Lloret de Mar
Tel. 972361764 – Fax 972360115

Horari: De dilluns a divendres de 08.30 a 15 hores
Dijous de 08.30 a 18.30 hores (Dijous 5 d’abril, 27 de desembre i 3 de gener de 2013, l’horari serà de 08.30 a 14.30 h)
Dissabte de 10.00 a 13 hores (Dissabte 7 d’abril, 29 de desembre i 5 de gener de 2013 estarà tancat)

Massanes
Empadronament a Massanes

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Massanes, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Massanes
C/Major, 5
C. P. 17452 Massanes
Tel. 972 864 480 Fax: 972 865 250

Horari: De dilluns a divendres de 11 a 14 hores i dijous de 9 a 14 i de 16 a 19 hores.
Maçanet de la Selva
Empadronament a Maçanet de la Selva

No es necessari la cèdula d’habitabilitat (en cas que en l’escriptura hi consti l’habitatge), però si la còpia de l’escriptura de propietat o bé el contracte de lloguer. Si aquests dos documents no van a nom seu cal una autorització del propietari per poder-s’hi empadronar, també còpia del DNI

Ajuntament de Maçanet de la Selva
C/Salvador Espriu 1
17412 Maçanet de la Selva
Tel. 972 85 80 05

Horari: De dilluns a divendres de 8:30h a 14:30 i els dissabtes de 9:00h a 13:00h.
Osor
Empadronament a Osor

No cal presentar la cèdula d’habitabilitat, la documentació que necessiteu és:

– DNI

– LLIBRE DE FAMÍLIA en cas de menors d’edat

– ESCRIPTURA o CONTRACTE DE LLOGUER o AUTORITZACIÓ D’UN MAJOR D’EDAT JA EMPADRONAT EN EL DOMICILI.

Ajuntament de Osor
Major, 36
17161 Osor
Tel: 972 446 000 Fax: 972 446 000

Horari: De dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 12 a 13:30
Riells i Viabrea
Empadronament a Riells i Viabrea

La documentació per empadronar-se és la següent:

Si la propietat és de lloguer caldrà l’escriptura o el rebut de l’IBI, on surti el nom de propietari, i el DNI.

Si és de lloguer, caldrà el contracte de lloguer i el DNI.

Ajuntament de Riells i Viabrea
Can Salvà, nº 1
Riells i Viabrea
Tel. 972 870752 Fax 972 870418

Horari: De 9 a 14 hores de dilluns a divendres i dimarts de 17 a 19.
Riudarenes
Empadronament a Riudarenes

Per tal d’empadronar-se cal que totes les persones majors d’edat, vinguin personalment a l’ajuntament amb el document de identificació (DNI, passaport) i aportin el contracte de lloguer, escriptura de propietat o bé si viuen en el domicili d’un familiar l’autorització d’aquest per empadronar-se. Si cal empadronar a un menor heu de presentar el llibre de família.

Ajuntament de Riudarenes
Pl. de la Vila, 8
17421 Riudarenes
Tel: 972 856 002 Fax: 972 164 516

 

Riudellots de la Selva
Empadronament a Riudellots de la Selva

Per a empadronar-te demanem:

 

1. En el cas que sigui en un habitatge de lloguer, el contracte de lloguer original (en faran una còpia a l’ajuntament), si el contracte no anés a nom de la persona que vol empadronar-se, llavors hauria de venir acompanyat per a aquest (ha de signar una autorització), i el DNI.

 

2. En el cas que sigui en un habitatge propi, l’escriptura original (en faran una còpia a l’ajuntament), si el propietari de l’habitatge no fos qui es volgués empadronar, llavors faria falta venir acompanyat per a aquest (ha de signar una autorització) i el DNI.

Ajuntament de Riudellots de la Selva
Plaça de l’Ajuntament, 1
17457 Riudellots de la Selva
T. 972 47 70 05 – F. 972 47 73 75

Sant Feliu de Buixalleu
Empadronament a

En relació a l’empadronament, la documentació a presentar és la següent:

– DNI de les persones a empadronar

– Cèdula d’habitabilitat vigent

– Escriptura de propietat o contracte de lloguer

Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
Crta. Gaserans, 181
17451 Sant Feliu de Buixalleu
Tel: 972 864 018 Fax: 972 864 616

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 15 hores i els dimarts a la tarda de 16 a 21 hores.

 

Sant Hilari Sacalm
Empadronament a Sant Hilari Sacalm

L’empadronament és presencial. La documentació per empadronar és el DNI i contracte de lloguer o bé escriptura de l’habitatge, no cal presentar la cèdula d’habitabilitat

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
C/ Rectoria, 17
17403 Sant Hilari Sacalm
Tel: 972 86 81 01 Fax: 972 86 89 76

 

Horari: De 9:00 a 14:30h
Sant Julià del Llor i Bonmatí
Empadronament a Sant Julià del Llor i Bonmatí

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Sant Julià del Llor i Bonmatí, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí
Pl. Don Manuel, 1
17164 Bonmatí
Tel: 972422296 Fax: 972423334

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres de 17 a 20 h.
Santa Coloma de Farners
Empadronament a Santa Coloma de Farners

La documentació necessària per empadronar-se.

Original i fotocopia del DNI

Original i fotocopia del contracte de lloguer o rebut IBI (cas de ser propietari) o fotocopia de l’escriptura de propietat.

Ajuntament de Santa Coloma de Farners
Plaça de l’Ajuntament, 1
Santa Coloma de Farners
Tel: 972 840808 Fax: 972 840195

Horari: De dilluns a divendres de les 8·30 hores a les 14,30 hores.
Sils
Empadronament a Sils

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Sils, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Sils
Passeig Sants Cosme i Damià, 2
17410 Sils
Tel: 972 168 000 Fax: 972 853 617

Horari: De dilluns a divendres de 8h. a 14h. / dissabte 9h. a 13h.
Susqueda
Empadronament a Susqueda

Per empadronar-se cal aportar la documentació següent:

– DNI, NIE o passaport vigent

– Contracte de propietat o lloguer, de l’habitatge on es vol empadronar

L’ajuntament podrà demanar com a documentació complementària per a vetllar per l’habitabilitat de l’habitatge, la cèdula d’habitabilitat. Per tant, en disposa millor i sinó serà suficient amb la documentació que tinguis en aquests moments.

Ajuntament de Susqueda
Pl. ajuntament, 1
17171 Sant Marti Sacalm
Tel. 972 190 188 Fax. 972 190 632

Horari: De dilluns a divendres de onze a dues.

 

Tossa de Mar
Empadronament a Tossa de Mar

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Tossa de Mar, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Tossa de Mar
c/ Església, 4
17320 – Tossa de Mar
Tel 972340100 Fax 972341834
Vidreres
Empadronament a Vidreres

Per empadronar-se a Vidreres en un habitatge de la seva propietat, cal que presenti l’escriptura corresponent o bé últim rebut de la contribució. Si es tracta d’un habitatge nou, caldrà que també presenti cèdula d’habitabilitat o bé caldrà que en l’escriptura ja consti que l’habitatge està acabat. De totes maneres, presentant el certificat d’habitabilitat visat seria suficient.

Ajuntament de Vidreres
Carrer de Girona 3
VIDRERES 17411
Tel: 972 850 025 Fax: 972 850 050

Horari: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda.

Vilobí d’Onyar
Empadronament a Vilobí d’Onyar

Si ets propietari amb l’escriptura de propietat i el DNI en fem prou i en el cas de lloguer, ens hauríeu de portar el contracte de lloguer.

Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Travessia Casa de la Vila 1
17185 Vilobí d’Onyar (Girona)
Tel: 972 473 026

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 i els dijous també obrim a la tarda de 2/4 5 a 2/4 8