Maresme

Cèdula d’Habitabilitat al Maresme

Aquí trobarà tota la informació relacionada amb les cèdules d’habitabilitat a la comarca del Maresme.

 • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat des de 90€ + 10€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
 • Tarifa Certificat d’Eficiència Energètica des de 100€ + 10€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
 • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat + Certificat d’Eficiència Energètica des de 180€ + 10€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).

Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Malgrat de Mar, Masnou, Mataró, Montgat, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna , Teià, Tiana , Tordera, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar

———————————————————————–

Alella
Empadronament a Alella

Per empadronar-se no és necessari aportar la cèdula d’habitabilitat, només s’ha d’acreditar el domicili. (contracte de lloguer o escriptures al seu nom)

Ajuntament de Alella
Plaça de l´Ajuntament, 1
08.328 – Alella
Tel: 935.552.339

 

Arenys de Mar
Empadronament a Arenys de Mar

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació d’Arenys de Mar, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Arenys de Mar
Riera Bisbe Pol, 8
08.350- Arenys de Mar
Tel: 937.959.900

 

Arenys de Munt
Empadronament a Arenys de Munt

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació d’Arenys de Munt, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Arenys de Munt
Rambla Francesc Macià, 59
08.358 – Arenys de Munt
Tel: 937.937.980

 

Argentona
Empadronament a Argentona

 

Qui pot empadronar-se?

 • Tota persona major d’edat o menor emancipada que visqui realment en un habitatge del municipi d’Argentona.
 • L’empadronament dels menors d’edat o incapacitats l’ha de fer i signar el seu representant legal (pare, mare o tutor)

 

Documentació que cal aportar:

A) Acreditativa de la personalitat:

* DNI

* Llibre de família en el cas de menors.

* NIE o Passaport per estrangers.

* En cas de separació o divorci, l’empadronament d’un menor s’ha de fer i signar pel pare o la mare que tingui atribuïda la guarda i custòdia.

Cal acompanyar original o fotocòpia confrontada de la sentència d’atribució de la guarda custòdia.

* En el cas d’un menor que no visqui amb el seu pare, mare o tutor, l’empadronament sempre s’ha de fer i signar pel mare, la mare o tutor, acompanyat del Llibre de família i en el cas de separació o divorci de la sentència d’atribució de la guarda i custòdia. En tot cas serà a més necessària l’autorització del titular del dret sobre l’habitatge.

B) Acreditativa de la disponibilitat de l’habitatge:

* Escriptura de compra, cèdula d’habitabilitat, llicència de primera ocupació o qualsevol document que acrediti la titularitat de l’habitatge.

* Contracte de lloguer.

* Altres: En cas que la persona a empadronar no sigui el titular del dret sobre l’habitatge, cal autorització escrita i fotocòpia del DNI del propietari.


Ajuntament de Argentona

Ramón Par, 1
08.310 – Argentona
Tel: 937.974.900 Fax: 93 797 08 00

 

Cabrera de Mar
Empadronament a Cabrera de Mar

Per empadronar-se cal les escriptures de la propietat o el contracte de lloguer.

Ajuntament de Cabrera de Mar
Plaça de l´Ajuntament, 5
08.349 – Cabrera de Mar
Tel: 937.590.091

Horari: De 8:15 a 14h

Cabrils

Empadronament a Cabrils

Per empadronar-se cal els documents que demanem són:

Els impresos que donem nosaltres i que firmen totes les persones majors d’edats .

Fotocòpia del contracte de lloguer o fotocòpia de l’escriptura. Si la casa és de nova construcció demanem la llicència de 1ª ocupació que concedeix l’ajuntament.

Fotocòpia DNI

i si han menors el llibre de família.

Ajuntament de Cabrils
Domènec Carles, 1
08.348 – Cabrils
Tel: 937.539.660

 

Caldes d’Estrac
Empadronament a Caldes d’Estrac

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Caldes d’Estrac, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Caldes d’Estrac
Plaça de la Vila, s/n
08.393 – Caldes d’Estrac
Tel: 937.910.005

 

Calella
Empadronament a Calella

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Calella, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Calella
Plaça de la Constitució, 9
08.370 – Calella
Tel: 937.663.030

 

Canet de Mar
Empadronament a Canet de Mar

Per empadronar-se, necessita rebut contribució o escriptures el DNI originals de totes les persones que s’hagin d’empadronar, si no tenen DNI el llibre de familia.

Si hi ha menors amb pares separats la sentència del divorci.

Ajuntament de Canet de Mar
c/ Ample, 11
08360 Canet de Mar
Tel: 937 943 940 Fax: 937 941 231

 

Dosrius
Empadronament a Dosrius

Per donar-se d’alta al Padró Municipal de Dosrius ha de portar la llicència de primera ocupació (en cas de que la casa sigui de nova construcció o que no hi hagi ningú empadronat).

Si vol conèixer tota la documentació que cal per tal de fer l’empadronament, a la pàgina web de l’ajuntament a l’apartat de tràmits torbarà tota la documentació.

Ajuntament de Dosrius
Sant Antoni, 1
08.319 Dosrius
TEL: 937918014 FAX: 937919080

Malgrat de Mar

Empadronament a Malgrat de Mar

La documentació que cal és, original i fotocòpia dels DNI de totes les persones que volen realitzar el tràmit així com les seves signatures presencialment. Si hi ha menors, original i fotocòpies del llibre de família i en aquest cas els únics que poden signar són els legals representants del menors.

També cal aportar un document de l’habitatge on s’especifiqui que la persona que signa és el seu actual domicili, original i fotocòpia del contracte de lloguer, si fos el cas, o la còpia simple de les escriptures simples si és de propietat. També serviria el darrer rebut de contribució (IBI) o fins i tot la darrera factura de les companyies de subministrament (llum o aigua).

Ajuntament de Malgrat de Mar
C/Carme, 30
08380 – Malgrat de Mar
Tel: 93 765 33 00 Extensió: 211 Fax: 93 761 09 93

Horari: De dilluns a divendres de 09:00 hores a 14:00 hores.

 

Masnou
Empadronament a Masnou

En tots els casos (excepte per naixement)

 • Imprès d’alta de residència: Sol·licitud signada per la persona o persones interessades majors d’edat.
 • Ciutadans i ciutadanes amb nacionalitat espanyola: original del DNI o passaport.
 • Contracte de lloguer o escriptura de l’habitatge on s’empadrona la persona interessada.
 • Si el contracte o l’escriptura no és a nom de la persona interessada, imprès d’autorització (“Autorització habitatge”) i una fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència de la persona titular.

Estrangers comunitaris

 • Original del passaport, targeta de resident o carnet d’identitat del país d’origen.

Estrangers no comunitaris

 • Original del passaport o targeta de resident en vigor.

Individual menor d’edat amb els pares separats

 • En el cas de pares separats, cal aportar la sentència o el conveni de separació on consti la guarda i custòdia del menor.
 • En el cas que no hi hagi sentència o conveni de separació, autorització del pare o la mare per empadronar-lo (“Autorització menors”) acompanyat de la fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència de qui autoritza.
 • Llibre de família.
 • Declaració jurada.

Geriàtrics

 • Document emès pel geriàtric, signat per la persona responsable del centre, en el qual certifiqui que la persona interessada resideix en aquell centre.

Ajuntament de Masnou
Carrer de Roger de Flor, 23
08320 El Masnou
Tel.: 93 557 17 00 Fax: 93 557 17 01

Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14h, i tardes de dijous 17 a 20h.

 

Mataró
Empadronament a Mataró

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Mataró, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Mataró
Carrer de la Riera, 48
08.301 Mataró
TEL: 937.582.100

 

Montgat
Empadronament a Montgat

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Montgat, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Montgat
Carrer de la Riera, 48
08.390 Montgat
TEL: 934.694.900

 

Òrrius
Empadronament a Òrrius

Per empadronar-se cal, escriptura pública o contracte de lloguer, DNI.

Ajuntament de Òrrius
Plaça de l’Església, 5
08317 Òrrius
Tel.: 937971455 Fax: 937560673

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 hores, i dimarts i el dijous també a la tarda de 17 a 20 hores.

 

Palafolls
Empadronament a Palafolls

Per empadronar-se cal, els documents següent:

Original i fotocòpia del DNI

Original i fotocòpia de llibre de família (per menors)

Original i fotocòpia de: l’escriptura de propietat, contracte de lloguer o document que justifiqui l’ocupació de l’habitatge.

En cas d’habitatges ocupats, autorització expressa dels inscrits, qualsevol d’ells que sigui major d’edat.

Ajuntament de Palafolls
Plaça Major, 11
08.389 Palafolls
Tel: 937620043 Fax: 937652211

Horari: De dilluns a dissabte de 9,00 a 14,00 hores.

 

Pineda de Mar
Empadronament a Pineda de Mar

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Pineda de Mar, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Pineda de Mar
Plaça Catalunya, 1
08.397 Pineda de Mar
Tel. 937.671.560

 

Premià de Dalt
Empadronament a Premià de Dalt

La documentació que cal presentar és, segons el cas:

– Si és l’habitatge de lloguer: Fotocopia del contracte de lloguer (que ha d’anar a nom de la persona que s’empadrona)

– Si és de propietat: Fotocòpia de la còpia simple de les escriptures

En tots els casos s’ha de portar fotocopia del DNI de les persones més grans de 18 anys. Si hi ha menors, també s’ha de portar fotocòpia del llibre de família.

El tràmit s’ha de fer presencial, degut que han de signar un document les persones majors de 18 anys.

Ajuntament de Premià de Dalt
Plaça de la Vila, 1
08.338 Premià de Dalt
Tel. 93 693 15 15 / ext. 01545

 

Premià de Mar
Empadronament a Premià de Mar

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Premià de Mar, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Premià de Mar
Plaça de l´Ajuntament, 1
08.330 Premià de Mar
Tel: 937.417.400

 

Sant Andreu de Llavaneres

Empadronament a Sant Andreu de Llavaneres

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Sant Andreu de Llavaneres, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Plaça de la Vila, 1
08.392 Sant Andreu de Llavaneres
Tel: 937.023.600

 

Sant Cebrià de Vallalta
Empadronament a Sant Cebrià de Vallalta

Per empadronar-se cal venir en persona a l ‘Ajuntament els que siguin majors d’edat.

Documentació:

– DNI original

– Contracte de lloguer o escriptura de propietat (amb la còpia simple ja val).

– Si no es disposa del contracte o escriptura, una còpia d’algun rebut dels subministraments (aigua , llum o gas ) que vagin a nom d’una persona que s’empadrona.

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
Centre, 27
08396 Sant Cebrià de Vallalta
Tel: 93-7631024 Fax: 93-7630219

Horari: De dilluns a divendres de 9-14 hores i els dijous de 17 a 20 hores, però a partir del gener l’horari dels dijous per la tarda serà de 16 a 19 hores.

 

 

Sant Iscle de Vallalta
Empadronament a Sant Iscle de Vallalta

Per empadronar-se a Sant Iscle, cal presentar fotocòpia de l’escriptura de la casa o contracte de lloguer de la casa on viuràs, juntament amb la fotocòpia del DNI i llibre de família si hi ha fills menors.

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
Escoles, 2
08.359 Sant Iscle de Vallalta
Tel: 937.946.128

Horari: De 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres i dimarts a la tarda de les 17:00 a les 21:00 hores

 

Sant Pol de Mar
Empadronament a Sant Pol de Mar

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Sant Pol de Mar, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Sant Pol de Mar
Plaça de la Vila, s/n
08.395 Sant Pol de Mar
Tel: 937.600.451

 

Sant Vicenç de Montalt
Empadronament a Sant Vicenç de Montalt

Per empadronar-se cal l’escriptura de compravenda o rebut d’IBI (en el cas que sigui propietari), el contracte de lloguer (en el cas que sigui llogater) o un rebut de subministrament (aiguas o llum) al seu nom i on aparegui l’adreça de l’habitatge.

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Sant Antoni, 13
08.394 Sant Vicenç de Montalt
Tel: 937.910.511

Horari : De dilluns a divendres, de 9 a 14h i els dimecres, de 16 a 19.30h.

 

Santa Susanna
Empadronament a Santa Susanna

Per empadronar-se cal presentar l’escriptura de propietat o el contracte de lloguer, segons el cas, o bé autorització del propietari de l’habitatge si no hi ha cap altre document, a més dels documents d’identificació dels majors d’edat i llibre de família pels menors d’edat sense cap altre document.

Ajuntament de Santa Susanna
Plaça de Catalunya, s/n
08.398 Santa Susanna
Tel: 937.678.441

Horari : De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

 

Teià
Empadronament a Teià

Per tal de poder empadronar-se fa falta:

S’han de personar a les oficines municipals totes les persones que s’empadronin, amb el seu DNI. L’escriptura de l’habitatge, en cas de ser de compra, o el contracte, en cas de ser de lloguer.
Llibre de família en cas d’haver-hi fills. L’empadronament és immediat.

Ajuntament de Teià
Pere Noguera, 12
08.329 Teià
Tel: 935.409.350

 

Tiana
Empadronament a Tiana

Per empadronar-se al municipi no cal la cèdula d’habitabilitat, demanen:
a) Si és propietari: l’escriptura o rebut de IBI i DNI i en el cas de fills menors de 14 anys, llibre de família
b) Si és llogater: el contracte de lloguer i el DNI i en el cas de fills menors de 14 anys, llibre de família
c) Si és a casa d’algú empadronat autorització del propietari i DNI

Ajuntament de Tiana
Plaça de la Vila, 1
08.391 Tiana
Tel: 933.955.011 Fax: 934.657.518

 

Tordera
Empadronament a Tordera

Per donar-se d’alta en aquest municipi, només li cal portar el seu DNI , document original, i un rebut d’aquest any de la contribució urbana ( IBI ) de la finca de la seva propietat o bé la còpia simple de l’escriptura de propietat.

Si tingues família, caldria acompanyar també el llibre de família pels menors d’edat o DNI originals

Ajuntament de Tordera
Plaça de l´ Església, 2
08.490 Tordera
Tel: 937.643.717

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

 

Vilassar de Dalt
Empadronament a Vilassar de Dalt

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Vilassar de Dalt, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Plaça de la Vila, 1
08.339 Vilassar de Dalt
Tel: 937.539.800

 

Vilassar de Mar
Empadronament a Vilassar de Mar

Per empadronar-se cal:

Contracte de lloguer o escriptura de l’habitatge (encara que sigui còpia simple), o rebut de l’IBI

El DNI de les persones que s’empadronin (obligatori a partir dels 14 anys)

Si hi ha menors d’edat: llibre de família (sempre i quan el pare i la mare s’empadronin al domicili. En cas contrari caldria DNI del progenitor que NO s’empadrona i autorització signada per aquest o bé la sentència de separació/divorci).

Si l’habitatge no figura al seu nom: a més de la documentació anterior també ens cal autorització del propietari/titular i copia DNI d’aquest.

Si s’empadronen més persones amb vostè i no poden anar-hi cal que l’autoritzin per fer les gestions

d’empadronament.

Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l´Ajuntament, 6
08.340 Vilassar de Mar
Tel: 937.542.400 Ext: 114