Garraf

Cèdula d’Habitabilitat al Garraf

Aquí trobarà tota la informació relacionada amb les cèdules d’habitabilitat a la comarca del Garraf.

  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat des de 90€ + 35€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Certificat d’Eficiència Energètica des de 100€ + 35€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat + Certificat d’Eficiència Energètica des de 180€ + 35€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).

Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges, Vilanova i la Geltrú

———————————————————————–

Canyelles
Empadronament a Canyelles

Per empadronar-se cal la cèdula d’habitabilitat, també s’admet el certificat d’habitabilitat visat.

Ajuntament de Canyelles
Pl. de l’Onze de Setembre, 1
08811 Canyelles
Tel: 938973011

Horari: De dilluns a dissabte, de 9 a 14 hores; i les tardes de dimecres i divendres, de 16 a 19 hores.

 

Cubelles
Empadronament a Cubelles

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Cubelles, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Cubelles
Plaça de la Vila, 1
08.880 Cubelles
Tel: 938.950.300

 

Olivella
Empadronament a Olivella

Per empadronar-se, no és requisit imprescindible la presentació de la Cèdula d’Habitabilitat. Respecte a l’habitatge on us vulgueu empadronar, si és de nova construcció hauríeu de portar la primera ocupació i sinó l’escriptura conforme sou els propietaris del mateix, així com rebuts de subministres que ja us facin arribar a aquesta adreça. Caldrien també DNI’s i llibre de família si n’hi ha nens.

Ajuntament de Olivella
Plaça Major, s/n
08.818 Olivella
Tel: 938.968.000

Horari: Dilluns a divendres als matins de 09:30h a 14h i els dimarts a la tarda de 17:30h a 19:30h.

 

Sant Pere de Ribes
Empadronament a Sant Pere de Ribes

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Sant Pere de Ribes, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1
08.810 Sant Pere de Ribes
Tel: 938.967.300

 

Sitges
Empadronament a Sitges

-Document Nacional d’Identitat – DNI -(no importa que estigui caducat), passaport, targeta d’identificació del país d’origen (en el cas de ciutadans de la Unió Europea), targeta de residència o cèdula d’inscripció (en el cas d’estrangers no comunitaris). [ORIGINAL]

 

-Contracte de lloguer, escriptura de propietat o autorització de la persona titular de l’habitatge on es realitzarà la inscripció (juntament amb la fotocòpia del document d’identitat d’aquesta i del títol de propietat o ocupació de l’habitatge). [ORIGINAL]

 

-En el cas que entre les persones afectades pel tràmit hi hagi menors d’edat,  caldrà aportar amés autorització dels progenitors, juntament amb fotocòpia dels DNI d’aquests i el llibre de família [ORIGINAL]

 

-En el cas de separacions o divorcis caldrà aportar la sentència o el conveni regulador on s’indiqui el/la titular de la guarda i custòdia del/s menor/s.[ORIGINAL]

Ajuntament de Sitges
Carrer Nou, 12
08870 – Sitges
Tel:  93 811 48 04 Fax: 93 811 48 24

Horari: De 8.30 a 14.30 hores de dilluns a divendres de 16 a 18.30 hores els dijous de 10 a 13 hores els dissabtes

 

Vilanova i la Geltrú

Empadronament a Vilanova i la Geltrú

– En cas d’habitatge de propietat: Escriptura de propietat.

– En cas d’habitatge de lloguer: Contracte de lloguer i factura justificativa del pagament de subministrament d’un servei de l’habitatge: aigua, gas, electricitat, etc.

– Els majors d’edat:  (Nacionalitat Espanyola) Document Nacional d’identitat (DNI) original  en vigor, (Membres de la Unió Europea) Targeta d’estranger (TIE) original en vigor, expedida per les autoritats espanyoles o, en el seu defecte, passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència acompanyat del Certificat d’inscripció en el Registre Central d’estrangers, en el que constarà el número del NIE, (Estrangers no comunitaris) Targeta d’estranger (TIE) en vigor, expedida per les autoritats espanyoles o passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència

– Els menors sense DNI: Llibre de família o passaport, original i en vigor.

– En cas de separació o divorci: resolució judicial.

– En cas de tutela o acolliment: resolució judicial.

– Emplenar l’imprès específic a on consta que no està empadronat en cap altre municipi de l’Estat Espanyol.

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8
08800 – Vilanova i la Geltrú
Tel: 93 814 00 00