Baix Llobregat

Cèdula d’Habitabilitat al Baix Llobregat

Aquí trobarà tota la informació relacionada amb les cèdules d’habitabilitat a la comarca del Baix Llobregat.

  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat des de 90€ + 20€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Certificat d’Eficiència Energètica des de 100€ + 20€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).
  • Tarifa Cèdula d’Habitabilitat + Certificat d’Eficiència Energètica des de 180€ + 20€ (desplaçament) +  IVA (inclou visita del tècnic, visat del col·legi  professional i taxes de la Generalitat de Catalunya).

Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, Santa Coloma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Viladecans

———————————————————————–

Abrera
Empadronament a Abrera

Documents que cal aportar:
– DNI, targeta de resident o passaport de tots els membres
– llibre de família (si hi ha menors de 14 anys)
– Escriptura de propietat o contracte de lloguer (que haurà d´estar inscrit al Registre de fiances de l´Institut Català del Sòl) del nou habitatge

Ajuntament de Abrera
Plaça de la Constitució, 1
08.630 Abrera
Baix Llobregat
Tel: 937.700.325 Fax: 937.702.612

 

Begues

Empadronament a Begues

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Begues, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Begues
Av. de Torres Vilaró, 4
08.859 Begues
Baix Llobregat
Tel: 936.390.538

 

Castelldefels

Empadronament a Castelldefels

Per tal de donar-se d’alta al padró cal presentar el contracte de lloguer si l’habitatge és de lloguer o la escriptura de compravenda si és de propietat i s’ha comprat recentment.

Si és propietari des de fa temps no cal que porti l’escriptura ja que l’Ajuntament ja disposa de la informació.

En el cas que no sigui titular del contracte de lloguer ni de la propietat caldrà que presenti una autorització expressa del propietari i una fotocòpia del DNI o del titular del contracte de lloguer juntament amb el contracte i una fotocòpia del DNI.

Ajuntament de Castelldefels
Pl. Església, 1
08860  –  Castelldefels
Baix Llobregat
Tel: 93-6651150 Ext. 1201 Fax 936657714

Horari : De dilluns a dijous: de 8:00 a 19:30 hores,  Divendres: de 8:00 a 15:00 hores I                    Dissabtes: de 10:00 a 13:00 hores
Estiu: de l’1 de juliol al 31 d’agost, ambdós inclosos, de dilluns a divendres, l’horari d’atenció    serà de 8:00 a 15:00 hores.

 

Castellví de Rosanes

Empadronament a Castellví de Rosanes

Per empadronar-se  cal presentar l’escriptura de propietat i el resguard del tràmit a la Generalitat per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, ja n’hi ha prou,  la  targeta d’identitat (DNI, NIE o passaport); en cas d’haver de donar d’alta menors a càrrec I  el llibre de família.

Ajuntament de Castellví de Rosanes
Nostra Sra. de Montserrat, 5
08.769  –  Castellví de Rosanes
Baix Llobregat
Tel: 937.751.942 Fax: 93 7740684

Horari : Laborables, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores i Dimarts tarda, de 16:00 a      19:00 hores

 

Cervelló

Empadronament a Cervelló

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Cervelló, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Cervelló
C/ Major, 146-148
08758 Cervelló (Barcelona)
Baix Llobregat
Tel: 93 660 00 70 Fax: 93 660 06 59

 

Collbató
Empadronament a Collbató

La documentació que necessita per tal d’empadronar-se.

Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d’alta (original o fotocòpia):

-Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.

-Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d’estranger, passaport o document d’identitat del país.
-Estrangers d’altres països: passaport o permís de residència.

-Menors d’edat casats: a més, llibre de família.

 

Document acreditatiu de l’habitatge d’empadronament:

-Si a l’habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d’habitabilitat, rebut de l’IBI. Si aquests documents van a nom d’una altra persona, autorització d’aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal.

-Si a l’habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l’autorització i la fotocòpia del DNI d’un dels residents majors d’edat. En aquest cas les altes s’inclouran en el mateix full.

-Si es tracta d’un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n’ostenta la direcció.

Ajuntament de Collbató
C/ Bonavista, 2
08293 Collbató
Baix Llobregat
Tel: 93 777 01 00  Fax: 93 777 06 50

Corbera de Llobregat
Empadronament a Corbera de Llobregat

La documentació que necessita per empadronar-se és:

Escriptura de l’habitatge o còpia simple.

Últim rebut de l’IBI

Per poder acreditar la cèdula d’habitabilitat, hauria de presentar la documentació de que disposi.

DNI, NIE o PASSAPORT de les persones majors d’edat que s’empadronin a l’immoble i personar-se a l’OAC totes les persones majors d’edat.

Llibre de família de les persones menors d’edat que s’empadronin (el pare i la mare s’han de personar a l’OAC a l’hora de fer el tràmit)

Tota aquesta documentació partint de la base que al domicili on es volen empadronar, no hi consta fins a la data cap altra persona empadronada.

Ajuntament de Corbera de Llobregat
La Pau, 5
08.757-  Corbera de Llobregat
Baix Llobregat
Tel: 936.500.211

Horari : De dilluns a divendres (menys dies festius), de les 8.15 a les 20 h, ininterrompudament.

 

Cornellà de Llobregat
Empadronament a Cornellà de Llobregat

Documentació necessària per empadronar-se és:

1.- Original del contracte de lloguer o de l’escriptura de compravenda.
2.- Si no en sou el titular, caldrà aportar una autorització del/de la propietari/ària o arrendatari/ària del pis. Segons el model que s’adjunta.
3.- DNI. o passaport original del/de la propietari/ària o arrendatari/ària de la vivenda.
4.- DNI. o passaport original del/s major/s de 14 anys.
5.- Llibre de família o partida de naixement original si es tracta de menors de 18 anys. Si els progenitors no conviuen al mateix domicili i es vol empadronar en el què consti un d’ells, serà necessària l’aportació de la sentència en cas de tenir la custòdia o autorització de l’altre part.
6.- En cas d’ésser estranger/a, original de la targeta de residència, del passaport o del carnet d’identitat del país d’origen si pertanyeu a la C.E.E.
7.- Si qui fa el tràmit no és la persona interessada, a més a més haurà de portar:
7.a- Autorització de la persona interessada per escrit i signada.
7.b- Autorització del pare i de la mare en cas d’empadronar menors d’edat.
7.c- DNI., N.I.E. o passaport original de qui fa el tràmit.

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Plaça de l’Església 1
08.820-  Cornellà de Llobregat
Baix Llobregat
Tel: 93 377 02 12 Ext. 1333 Fax 93 377 25 14

Horari : Matí: de 08:30h a 14:30h I Tarda: de 16:30h a 19:00h

 

El Prat de Llobregat

Empadronament a El Prat de Llobregat

Per empadronar-se trobarà més informació a la web de l’ajuntament.

En principi només seria necessari l’escriptura de compravenda, o el contracte de lloguer vigent o bé una autorització d’algú major d’edat que hi estigui empadronat al domicili.

Ajuntament de El Prat de Llobregat
Plaça de la Vila, 1
08.820-  El Prat de Llobregat
Baix Llobregat
Tel: 933.790.050

Horari : De dilluns a divendres, matins de 9 a 13:30h, De dilluns a dijous, tardes de 16:30 a 19h i Estiu   (de l’1 de juliol al 31 d’agost), de dilluns a divendres, matins de 9 a 14h

 

Esparreguera
Empadronament a Esparreguera

Alta al Padró Municipal d’Habitants per canvi de residència de persones procedents d’un altre municipi de l’Estat espanyol o procedents d’altres països.

Qui pot empadronar a Esparreguera?

1. Qualsevol persona major d’edat o major de 16 anys, emancipat, que resideixi a Esparreguera

2. Representant degudament autoritzat (en el supòsit d’impossibilitat d’acudir personalment a l’OAC)

3. Menors: pare/mare/tutor

 

Condicions :

PRESENCIALMENT:

Documentació a aportar:

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (ORIGINAL)

1. ESPANYOLS. DNI o passaport o carnet de conduir de tots els membres del nucli familiar

2. ESTRANGERS COMUNITAT EUROPEA: Targeta de Residència, passaport o Document d’Identit del país, de tots els membres del nucli familiar

3. ESTRANGERS NO COMUNITARIS: Passaport o targeta de residència de tots els membres de del nucli familiar

4. MENORS. DNI o targeta de residència, Llibre de família o passaport compartit o extracte liberal naixement.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L’HABITATGE (ORIGINAL)

1. Escriptura de propietat o còpia simple; contracte de lloguer o rebut de l’IBI.

2. Si l’interessat no és el titular de l’immoble, caldrà, a més, autorització del titular i fotocòpia del DNI de l’autoritzant.

3. En cas d’habitatge col·lectiu, certificat del director/a del centre .

4. En cas d’alta al padró per persona diferent a la interessada,

– Autorització degudament signada

– ORIGINAL del DNI de la persona que s’ha d’empadronar.

5. En el supòsit d’empadronament de menors amb només un dels progenitors o amb persones diferents    a aquests:

– Sentencia judicial on consti l’atribució de la guarda i custòdia o bé,

– Autorització, degudament signada, acompanyada de fotocòpia de DNI del/ls autoritzant/s

– En cas de custòdia compartida: Sentència judicial i/o autorització de l’altre progenitor.

Ajuntament d’Esparreguera
Plaça de la Vila, 1
08292  Esparreguera
Baix Llobregat
Tel: 93 777 10 00 Fax: 93 777 59 04

Horari : De dilluns a dijous de 8:30 del matí a 7 de la tarda, Divendres de 8:30 del matí a 2 de la tarda  i Dissabte de 9 del matí a 1:30 del migdia

 

Esplugues de Llobregat

Empadronament a Esplugues de Llobregat

Per empadronar-se al municipi d’Esplugues de Llobregat no cal presentar la cèdula d’habitabilitat.

Els punts d’Atenció a la Ciutadania del municipi són els següents:

  • PAC CENTRAL: adreça Plaça Santa Magdalena , 24
  • PAC CAN VIDALET: adreça Rambla Verge de la Mercè, 1

Ajuntament de Esplugues de Llobregat
Plaça Sta. Magdalena, 5-6
08.950-  Esplugues de Llobregat
Baix Llobregat
Tel: 933.713.350

Horari : De 8:30 a 19:00 hores

 

Gavà
Empadronament a Gavà

Per a tramitar l’alta al Padró Municipal d’Habitants, necessitem la següent documentació:

 

Document identificatiu de tots els majors d’edat (ORIGINAL). Si algú dels majors d’edat no pot venir personalment a l’Ajuntament, ha d’adjuntar una autorització de tràmits i la fotocòpia del seu document d’identitat.

 

Contracte de lloguer o  escriptura de propietat ORIGINAL. Si s’empadrona en un domicili on ja consten persones empadronades, ha d’aportar autorització i fotocòpia del DNI (o document identificatiu pertinent) d’un dels majors d’edat empadronats.

 

En el cas d’empadronament d’un menor, ha de presentar el llibre de família (ORIGINAL). Si només s’empadrona un dels dos progenitors, ha de presentar també, autorització del altre. O, en el seu defecte, conveni de separació on digui qui té la custodia del menor.


Ajuntament de Gavà

Plaça de Jaume Balmes, s/n
08.850-  Gavà
Baix Llobregat
Tel: 932.639.100

Horari : Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14.30 hores, dimarts i dijous 9 a 19 hores.

Durant els mesos de juliol i agost,  l’horari serà de dilluns a divendres de 9 a 14.30  de la tarda.

 

 

Martorell

Empadronament a Martorell

Per empadronar-se, necessita:

-DNI, original i fotocòpia

-Contracte o escriptura de l’immoble, de la qual ha de ser vostè titular, en cas contrari, ha d’anar-hi el titular per autoritzar.

-Últim rebut o canvi de nom d’ un subministrament, aigua, llum o gas.

Ajuntament de Martorell
C/ Mur, 61 planta baixa
08760-Martorell (Barcelona)
Baix Llobregat
Tel: 93 7750050   Ext. 6650 Fax: 93 7740595

Horari : De 8 a 14 h.

 

Molins de Rei

Empadronament a Molins de Rei

DOCUMENTACIO I REQUISITS PER ALTA D’EMPADRONAMENT

  1. Habitatge de propietat:                                                                                         

Tots els majors d’edat han de personar-se a l’Ajuntament per tramitar i signar l’alta padronal, i han de portar:

Documents d’identitat originals: DNI, NIE, TR ó passaport.

Llibre de família ó certificat de naixement si no hi ha llibre de família, en el cas  que s’empadronin fills menors d’edat.

Escriptura de propietat actualitzada al seu nom o:  factures justificants de subministres al seu nom – rebuts IBI actualitzats al seu nom – contracte de compravenda,  si no hi ha encara escriptura.

I en el cas que :

No es puguin personar a signar l’alta padronal: Autorització expressa signada per  que es faci el seu empadronament, i fotocòpia del document d’identitat.

S’empadroni un menor, i no s’empadronen el pare ó la mare, o cap dels dos, documentació judicial sobre la custòdia del menor.

Hi hagi algú empadronat ja: autorització signada davant l’Ajuntament de una de les persones majors d’edat que ja estan empadronats, i fotocòpia del seu document d’identitat.

  1. Habitatge de lloguer:

Tots els majors d’edat han de personar-se a l’Ajuntament per tramitar i signar l’alta padronal, i han de portar:

Documents d’identitat originals: DNI, NIE, TR ó passaport.

Llibre de família ó certificat de naixement si no hi ha llibre de família, en el cas  que s’empadronin fills menors d’edat.

Contracte de lloguer en vigència (no caducat o amb la pròrroga signada), on consti clarament quines persones estan autoritzades a viure i empadronar-se

I en el cas que :

No es puguin personar a signar l’alta padronal: Autorització expressa signada per que es faci el seu empadronament, i fotocòpia del document d’identitat.

No constin autoritzats en el contracte de lloguer: Autorització escrita del propietari de l’habitatge i fotocòpia del document d’identitat.

S’empadroni un menor, i no s’empadronen el pare ó la mare o cap dels dos, documentació judicial sobre la custòdia del menor.

Hi hagi algú empadronat ja: autorització signada davant l’Ajuntament de una de les persones majors d’edat que ja estan empadronats, i fotocòpia del seu document d’identitat.

Ajuntament de Molins de Rei
Plaça de Catalunya, 1
08.750- Molins de Rei
Baix Llobregat
Tel: 936.803.340 Fax: 93 680 33 62

Horari : De 8h a 20h de dilluns a dijous, i els divendres de 8h a 15h

 

Olesa de Montserrat

Empadronament a Olesa de Montserrat

Els documents necessaris per a poder empadronar-se són els següents:

ACREDITACIÓ DEL DOMICILI

–          Escriptura de propietat de l’habitatge o

–          Contracte de lloguer de l’habitatge al seu nom

Si no disposeu, per no ser el cas, de cap dels dos documents anteriors i si en el domicili ja hi consten persones empadronades haureu d’anar amb algú major d’edat empadronat al domicili que signarà una autorització per deixar-vos empadronar en el mateix domicili.

En qualsevol cas, cal acreditació personal

–          Document identificatiu en vigor (DNI, passaport o carnet de conduir)

–          Si hi ha menors per empadronar, també caldrà el Llibre de Família.

Ajuntament de Olesa de Montserrat
Plaça Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08.640- Olesa de Montserrat
Baix Llobregat
Tel. 93 778 00 50 – Fax 93 778 07 52

 

Pallejà

Empadronament a Pallejà

El necessari per empadronar-se a Pallejà és que el propietari presenti l’escriptura i el seu DNI, o en cas de lloguer, el contracte.

Ajuntament de Pallejà
Sol, 1
08.780- Pallejà
Baix Llobregat
Tel. 936.630.000– Fax 93 778 07 52

Horari : De 9h a 14h de dilluns a dissabte i els dimarts i dijous també de 16h a 20h.

 

La Palma de Cervelló
Empadronament a La Palma de Cervelló

El necessari seria que el contracte de lloguer o l’escriptura de compra. Tots els documents han d’anar a nom del titular que s’empadrona.

Ajuntament de La Palma de Cervelló
Sant Cristòfol, s/n
08.756 – La Palma de Cervelló
Baix Llobregat
Tel. 936.720.202

Horari : De 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Dijous de 17 a 18.30 h.

 

El Papiol
Empadronament a El Papiol

Per empadronar-se no és necessària la cèdula d’habitabilitat,  cal el contracte de lloguer o l’escriptura de propietat de l’habitatge i el  DNI.  A més, si ja hi ha algú altre empadronat a aquest domicili es necessita l’autorització d’aquest per afegir-li una persona al seu full padronal.

Ajuntament de El Papiol
Av. de la Generalitat, 7-9
08.754 – El Papiol
Baix Llobregat
Tel. 936.730.220 Fax: 93 673 15 39

Horari : De dilluns a dijous de 9.00 a 20.00 hores I Divendres i vigílies de festius:  de 9.00 a 15.00 hores

 

Santa Coloma de Cervelló
Empadronament a Santa Coloma de Cervelló

Per empadronar-se cal aportar:

–          En el cas d’un habitatge de propietat,  escriptura de compravenda o algun rebut (aigua, llum) que vagi al seu nom.

–          En el cas d’habitatge de lloguer, contracte d’arrendament.

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Pau Casals, 26-34
08.690 – Santa Coloma de Cervelló
Baix Llobregat
Telf.936450841   FAX 936340195

Horari : De 9 a 14h

 

Sant Andreu de la Barca
Empadronament a Sant Andreu de la Barca

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Sant Andreu de la Barca, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Plaça de l´Ajuntament, 1
08.740 – Sant Andreu de la Barca
Baix Llobregat
Telf. 936.356.400

 

Sant Boi de Llobregat

Empadronament a Sant Boi de Llobregat

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Sant Boi de Llobregat, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Plaça de l´Ajuntament, 1
08.830- Sant Boi de Llobregat
Baix Llobregat
Telf. 936.351.200 Fax: 936301856

 

Sant Climent de Llobregat

Empadronament a Sant Climent de Llobregat

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Sant Climent de Llobregat, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
Plaça de la Vila, 1
08.849 Sant Climent de Llobregat
Baix Llobregat
Tel. 936.580.791  Fax: 93-6370971

Horari:  Dill. a div. de 8h-14h / dimarts. i dij. 16h-19,30h

 

Sant Esteve Sesrovires

Empadronament a Sant Esteve Sesrovires

La documentació necessària per empadronar-se és:

–          Escriptura, final d’obra en cas de ser una obra nova

–          Contracte de Lloguer

–          si no és cap dels casos anteriors, una autorització propietari

Si hi ha menors el llibre de família amb la signatura del pare i la mare.

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Major, 8
08.635 Sant Esteve Sesrovires
Baix Llobregat
Telf. 937.713.017 Fax: 93-7713120

Horari: De 8,30 a 14,30 de dilluns a divendres  I de dilluns a dijous de 16,30 a 19,00hores.

 

Sant Feliu de Llobregat

Empadronament a Sant Feliu de Llobregat

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Sant Feliu de Llobregat, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Plaça de la Vila, 1
08.980  Sant Feliu de Llobregat
Baix Llobregat
Telf. 936.858.000

 

Sant Joan Despí

Empadronament a Sant Joan Despí

La documentació que cal presentar és el contracte de lloguer o l’escriptura de propietat , la cèdula d’habitabilitat només s’ha de presentar en ca que la direcció no quedi clara en els documents esmentats, també haurà de presentar el DNI.

Ajuntament de Sant Joan Despí
Camí del Mig, 9
08.970 Sant Joan Despí
Baix Llobregat
Telf. 934.806.000

 

Sant Just Desvern

Empadronament a Sant Just Desvern

Per empadronar-se ha de presentar el contracte de lloguer al nom o escriptura de propietat, i els documents d’identitat de les persones que s’empadronin. Les persones majors d’edat han de presentar-se a l’Ajuntament, per tal de signar el full de l’empadronament. En el cas d’haver-hi menors d’edat, també el llibre de família

Ajuntament de Sant Just Desvern
Plaça Verdaguer, 2
08.960 Sant Just Desvern
Baix Llobregat
Telf. 934.804.800

Horari: De 9 a 14 hores de dilluns a divendres i per les tardes de 16 a 19 hores, de dilluns a dijous.

 

Sant Vicenç dels Horts

Empadronament a Sant Vicenç dels Horts

Per empadronar-se ha de presentar

–          DNI

–          Contracte de lloguer o escriptura( a nom de la persona que vingui a empadronar-se)

–          Majors de 18 anys en persona o amb una autorització amb fotocòpia del DNI

–          Menors de 18 anys i tutelats fotocòpia DNI(majors de 14 anys) o Llibre de família

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Edifici de la Foneria
C/ Claverol 6-8
08.620 Sant Vicenç dels Horts
Baix Llobregat
Tel. 93 602 92 00 ; 900 111 656

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores I dimarts i dimecres de 16:30 a 19 hores

 

Torrelles de Llobregat

Empadronament a Torrelles de Llobregat

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Torrelles de Llobregat, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Plaça de l´Ajuntament, s/n
08.629 Torrelles de Llobregat
Baix Llobregat
Tel. 936.890.000 Fax: 936890510

Horari: Tots els dies 8/14,30 i 16,30/19,30; ds 9/11

 

Vallirana

Empadronament a Vallirana

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Vallirana, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Vallirana
Major, 329
08.759 Vallirana
Baix Llobregat
Tel. 936.831.002 Fax: 93-6832897

 

Viladecans

Empadronament a Viladecans

En molts municipis de Catalunya cal la cèdula d’habitabilitat per empadronar-se. No disposem d’aquesta informació de Viladecans, per més informació pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Viladecans
Jaume Abril, 2
08.840 Viladecans
Baix Llobregat
Tel. 936.351.800