Obtenció cèdula per primera vegada

 

Habitatges construïts amb anterioritat al 11 d’agost de 1984 sense cèdula

1. El tècnic de cèdula.cat visitarà el seu habitatge per tal de certificar que compleix amb els requisits mínim de seguretat i salubritat establerts pel Annex II Decret d’habitabilitat i no representa cap risc per les persones.

Documentació requerida:

  • Document que acrediti la propietat de l’habitatge: Escriptures, nota registral…
  • Rebut de la contribució (o qualsevol document en el que consti la referència cadastral)
  • Document que acrediti l’antiguitat de l’habitatge (En cas que en disposi d’algun)

2. Ens encarregarem de totes les gestions (visat al col·legi d’aparelladors, tràmits a la Generalitat i pagament de taxes).

3. Rebrà per correu la cèdula amb una vigència de 15 anys.

 

Habitatges construïts amb posterioritat al 11 d’agost de 1984 sense cèdula

1. El tècnic de cèdula.cat visitarà el seu habitatge per tal de certificar que compleix amb els requisits mínim de seguretat i salubritat establerts pel Decret d’habitabilitat de l’any de construcció de l’habitatge i no representa cap risc per les persones.

2. El tècnic haurà de certificar d’idoneïtat tècnica de l’habitatge

Documentació requerida:

  • Document que acrediti la propietat de l’habitatge: Escriptures, nota registral…
  • Rebut de la contribució (o qualsevol document en el que consti la referència cadastral)
  • Document que acrediti l’antiguitat de l’habitatge. (certificat de legalitat i antiguitat emès per l’ajuntament, escriptura, contracte de lloguer antic…)

3. Ens encarregarem de totes les gestions (visat al col·legi d’aparelladors, tràmits a la Generalitat i pagament de taxes).

4. Rebrà per correu la cèdula amb una vigència de 15 anys.

 

Habitatges de nova construcció

Els tècnics que ha participat en la redacció del projecte i la direcció de l’obra són els encarregats de tramitar la cèdula de nova ocupació. Només en el cas d’una renúncia dels tècnics, aquesta gestió la podrà realitzar un altre equip tècnic.